Plogbidrag

Plogbidrag utgår till fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten, för vinterunderhåll (plogning) av tillfartsväg 200 – 1000 meter. Plogbidrag utgår med högst 25% av Svevia ABs genomsnittspriser (fn är genomsnittspriset 390kr/tur) för vinterunderhåll av...

Fiberanslutning

Bidrag fiberanslutning Bidrag utgår med 5000kr/allmänningsfastighet där delägaren är fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten. Kontakta oss på allmänningskontoret vid frågor.

Ersättningar & bidrag

Avkastningen från Arjeplogs Allmänningsskogars verksamhet går tillbaka till bygden och till delägarna i form av både utdelning och bidrag. Detta har under årens lopp haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Under första hälften av 1900-talet bidrog Arjeplogs...

Skog

För den årsvis utförda skogsvården begränsas bidraget till maximalt 100 000 kronor per fastighet och år. Bidraget utbetalas efter uppvisande av betald faktura. När det gäller hyggesrensning och röjning ska anmälan göras till Allmänningskontoret för besiktning och...

Vägar

Mål för ersättningen 1. Ersättningen ska främja anläggning och upprustning av vägar som är ändamålsenliga för modernt skogsbruk, dvs vägen ska hålla en geometri som klarar transporter med fullstora lastbilsekipage samt hålla en bärighet för virkestransporter året runt...

Jordbruk

Ersättningar till jordbruket: Avbytarverksamhet, seminering: Ersättning utgår med högst 50 % av debiterad kostnad. Djursjukvård, klövvård och fröer: Ersättning utgår med högst 50 % av debiterad kostnad. Konstgödsel inkl frakt: Ersättning utgår med högst 50 % av...