Plogbidrag

Plogbidrag utgår till fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten, för vinterunderhåll (plogning) av tillfartsväg 200 – 1000 meter. Plogbidrag utgår med högst 15% av Svevia ABs genomsnittspriser (fn är genomsnittspriset 390kr/tur) för vinterunderhåll av...

Fiberanslutning

Bidrag fiberanslutning Bidrag utgår med 3000kr/allmänningsfastighet där delägaren är fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten. Kontakta oss på allmänningskontoret vid frågor.

Ersättningar & bidrag

Här nedan anges vad du som delägare kan erhålla för ersättningar och bidrag samt vilka uppgifter som du ska bifoga din ansökan. Nu gällande bidragsnormer för allmänningsdelägare är fastställda av stämman 202-06-30 och gäller från 2021-06-30. Här finner du alla bidrag:...

Skog

För den årsvis utförda skogsvården begränsas bidraget till maximalt 100 000 kronor per fastighet och år. Bidraget utbetalas efter uppvisande av betald faktura. När det gäller hyggesrensning och röjning ska anmälan göras till Allmänningskontoret för besiktning och...

Vägar

Mål för ersättningen 1. Ersättningen ska främja anläggning och upprustning av vägar som är ändamålsenliga för modernt skogsbruk, dvs vägen ska hålla en geometri som klarar transporter med fullstora lastbilsekipage samt hålla en bärighet för virkestransporter året runt...

Jordbruk

Ersättningar till jordbruket: Avbytarverksamhet, seminering: Ersättning utgår med högst 30 % av debiterad kostnad. Djursjukvård, klövvård och fröer: Ersättning utgår med högst 30 % av debiterad kostnad. Konstgödsel inkl frakt: Ersättning utgår med högst 30 % av...