För delägare

Här finns information om vilka bidrag du som delägare har rätt att söka

För dig som delägare

Som delägare har du och dina närstående rätt att söka och erhålla en plats i ett av allmänningens älgjaktlag. Du får jaga småvilt på i stort sett hela innehavet för 100 kr/år och du får fiska gratis i våra vatten, dock ej de som är utarrenderade.

Delägare i skogsallmänningen kan söka och få ersättningar och bidrag för åtgärder som utförs på delägarfastigheter. Bidragen är utformade för att främja ett aktivt jord- och skogsbruk, och du kan få ersättning för exempelvis djurfoder, återväxtåtgärder, röjning, byggande av skogsbilväg. Ersättningar och bidrag utgår även för vissa övriga åtgärder. Läs mer om ersättningar och bidrag under fliken ”ersättningar och bidrag”. 

Delägare i Nybyggesallmänningen kan även erhålla utdelning från Nybyggesallmänningen. Denna utdelning beslutas och fastställs av delägarna på höststämman. 

Som delägare kan du även få hjälp med skoglig rådgivning av skogsförvaltaren. Förvaltaren kan hjälpa till med att ta fram kartunderlag, göra avverkningsanmälningar, granska affärsförslag, ta fram data ifrån olika karttjänster etc. Läs mer om detta under fliken ”rådgivning delägare”. 

Som delägare kan du få hjälp med till exempel avverkningsanmälningar, skoglig rådgivning, ta fram kartunderlag, granska affärsförslag eller ta fram anbudsunderlag inför avverkning. Hör av dig så ska jag se om jag kan hjälpa till.

Fredrik Gustafsson
Förvaltare
Telefon: 0961 61080
Mail: fredrik@arjallm.se

Som delägare är det på stämmorna du kan göra din röst hörd. Allmänningarna har vardera en vårstämma och en höststämma dit alla delägare är välkomna. Delägarna beslutar via stämman bland annat om fastighetsaffärer, skoglig hushållningsplan, ekonomi och styrelsens sammansättning. Eventuella motioner skall ha inkommit till styrelsen (skickas till ordförande) senast den sista april eller den sista oktober för att tas upp på vår- respektive höststämman. 

Här nedan anges vad du som delägare kan erhålla för ersättningar och bidrag samt vilka uppgifter som du ska bifoga din ansökan.

Nu gällande bidragsnormer för allmänningsdelägare är fastställda av stämman 202-06-30 och gäller från 2021-06-30.

Här finner du alla bidrag: Bidragsnormer 2021

Generella bestämmelser:
Ersättningar och bidrag till jord- och skogsbruk utgår endast till fastigheter där styrkt delaktighet i allmänningsskogen föreligger, och får nyttjas endast till sådan fastighet. Bidrag till mervärdesskatt utgår ej. Bidrag utgår med högst 100 000kr/år för skogsbruk och högst 100 000kr/år för jordbruk.

Ansökan ska innehålla följande: VIKTIGT!
Kopia på faktura
Kopia på kvitto/betalning. Kassakvitto som inte tydligt specificerar inköpets art och antal ska kompletteras med förtydligande och specificerat underlag.
Fastighetsbeteckning ska alltid anges (och i vissa fall karta som visar var skogsåtgärden, avverkningen, vägen o dyl) är utförd samt kvantitet (ha, meter mm).
Ägarens/ägarnas/ställföreträdarens namn, personnummer, telefonnummer och adress.
Kontonummer/Bank- eller postgironummer.

Utbetalning sker under månaderna mars, juni, september och december. Samtliga ansökningar ska vara förvaltningen tillhanda senast den 15:e innevarande utbetalningsmånad för att komma med i handläggningen. Ex. Ansökan inlämnas 15/3 utbetalas i mars månad, ansökan inlämnad 16/3 utbetalas i juni månad.

Det är fastighetsägarens SKYLDIGHET att säkerställa att samtliga uppgifter lämnas till förvaltningen.

Fastigheter med tre eller fler delägare är skyldig att ha ställföreträdare. Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Registrering av ställföreträdare sker via Lantmäteriets inskrivningsenhet. Då registreringen är klar hos Lantmäteriet SKA kopia skickas till Allmänningsskogarnas förvaltning.

Avkastningen från Arjeplogs Allmänningsskogars verksamhet går tillbaka till bygden och till delägarna i form av både utdelning och bidrag. Detta har under årens lopp haft stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Under första hälften av 1900-talet bidrog Arjeplogs Allmänningsskogar till exempelvis fattigvård och lön till polisen. Stora summor pengar satsades på utbyggnad av elnätet i kommunen.

Arjeplogs Allmänningar har även lämnat ekonomiskt stöd till exempelvis Silvermuseets forskningsinstitut och till byggandet av gravkapellet.

För mer information och begäran/ansökan om bidrag, var vänlig kontakta förvaltningskontoret på Lugnetvägen 3 i Arjeplog.

GDPR – trygg hantering av dina personuppgifter. Här nedan kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter. personuppg – kunder

Föreningar inom kommunen kan av Skogsallmänningen söka bidrag för sin verksamhet. Ansökan skickas till ordförande och tas upp till beslut i styrelsen.