Skog

Arjeplogs Allmänningsskogar omfattar totalt mer än 40 000 hektar i Arjeplogs kommun.

Det här förvaltar vi

Arjeplogs allmänningsskogar förvaltar totalt över 40 000 ha skogsmark av vilka ca 34 000 ha är produktiv skogsmark. Ca 40 % av den totala skogsmarksarealen är formellt eller frivilligt skyddad i form av till exempel naturreservat, biotopskydd, No-klassningar (frivilliga skydd) och impedimentsklassningar. Av den produktiva arealen är ca 25% frivilligt eller formellt skyddad ifrån brukande. 

Skogsbruksmetoden som används är uteslutande trakthyggesbruk, där skogen kontinuerligt sköts ifrån plantering, röjning, gallring till slutavverkning med efterföljande markberedning och plantering. Detaljhänsynsandelen, dvs andelen areal lämnad orörd vid avverkning är över 10% i medel och närmare 20% under senare år. Medelåldern vid slutavverkning är ca 130 år, vilket innebär att skogen får stå 40 år längre av vad lagen anger som den lägsta tillåtna slutavverkningsåldern. Detta innebär i sin tur att andelen äldre skog är högre än för andra större skogsägare, till exempel skogsbolag. Allmänningsskogarnas skogsbruk präglas av långsiktighet och man har haft en förhållandevis låg avverkningsnivå. Stora arealer skog har därför uppnått hög ålder och med den förändrade syn på skogen som sker, har ca 5000 ha av den gamla skogen avsatts till naturreservat. Avsättningarna motsvarar ca 35 årsmängder avverkningsvolym för allmänningarna. 

Genom en aktiv skogsskötsel i form av trakthyggesbruk har de skogar som nu är mellan 40 – 70 år ett högre virkesförråd per hektar än skogarna som idag är över 100 år. De äldre skogarna med relativt låga virkesförråd och låg tillväxt är resultatet av kontinuitetsskogsbruk. 

Det totala virkesförrådet på allmänningsskogarnas skogsinnehav (den produktiva arealen) är drygt 1,7 miljoner skogskubikmeter och den årliga tillväxten är ca 70 000 skogskubikmeter. 

De årliga avverkningsvolymerna har under hela 1900-talet i medel aldrig överstigit 20 000 skogskubikmeter per år.