Kraft

Våra kraftverk och deras historia

Vattenkraft

Sälla 1

Arjeplogs skogsallmänning har en lång historia av att producera el. Under 1930-talet byggdes det första kraftverket vid Sälla. Härifrån kom elström till de första lamporna i Arjeplogs tätort, i kommunhuset, kyrkan och hos handlarna. 

Den första utloppskanalen grävdes för hand. Området var väglöst, och det stora skovelhjulet kördes fram med häst över isen. Hjulet gled av kälken, och när man med hjälp av järnspett baxade upp det på kälken igen, uppstod skador på skovelhjulet som inte påverkat funktionen, men som är synliga än idag. Skovelhjulets lager är gjort av trä, de lager som installerades vid bygget av kraftverket används och fungerar än idag.

Det gamla kraftverket  byggdes i anslutning till en kvarn och en såg som allmänningens delägare kunde använda. När sågen nyttjades räckte inte elproduktionen till lamporna i Arjeplog.

Kraftverket är fortfarande i bruk. Vid renoveringen installerades den turbin som nu används, och 1985 förnyades generator och styrutrustning. Styrsystemet byttes återigen ut år 2018.
Här produceras i genomsnitt drygt 1,3 miljoner kWh per år.

Sälla 2

År 2013 färdigställde Arjeplogs Skogsallmänning ytterligare ett vattenkraftverk vid Sälla, med lokalt ägande och även lokalt nyttjande av el. Vinsten från energiproduktionen kommer att stanna hos delägarna.

Det var inte enkelt att få tillstånd att bygga ett nytt kraftverk. Frågan om ett nytt kraftverk prövades i många olika instanser. Det var många insändare och protester mot bygget under åren före bygget av kraftverket. Efter mer än sju år efter att allmänningens styrelse för första gången tog upp frågan, inleddes bygget i september 2012.

Det nya kraftverket utnyttjar fallhöjden mellan sjöarna Sälla och Tjårvesjåkkå, och vattenföringen styrs av den befintliga vattendomen för den här delen av Skellefteälven. En ny inloppskanal byggdes till kraftverket och inga naturliga vattenvägar blockerades.

Det nya kraftverket började producera och leverera ström under hösten 2013.
Den årliga produktionen av el är cirka 4,2 miljoner kWh.

Kraft

1916 byggdes det första kraftverket vid Sälla. Härifrån kom elström till de första lamporna i Arjeplogs tätort, i kommunhuset, kyrkan och hos handlarna. Den första utloppskanalen grävdes för hand. Området var väglöst, och det stora skovelhjulet kördes fram med häst...

läs mer

Bygget av Sälla 2 Hösten 2012

Kenth Björk visar var inloppskanalen från sjön Sälla till kraftverket ska grävas. I området har en fiskdamm funnits, och spår av den verksamheten, bland annat invallningar och ett handgrävt dike, syns. Bilden är tagen i augusti 2012. Den 3 september klockan 10.00...

läs mer

Bygget av Sälla 2 Vintern 2012/2013

Dagarna är korta och vinterns snö och kyla tränger sig på. Men bygget går vidare. I centrum. Här kommer så småningom turbinen att få sin plats. Men än återstår många timmar innan allt är klart. Ljuset återvänder och byggandet fortskrider. 22 800 kilo motvikt på...

läs mer

Bygget av Sälla 2 Våren 2013

Arbetet med inloppskanalen går vidare. Erosionsskyddet, 8 000 ton sten, läggs ut. Kenth Björk från Arjeplogs Allmänningsskogar, samt Erik Lundh och Mika Myllykangas från PEAB diskuterar och planerar inför muddringsarbetena som ska utföras. I enlighet med det tillstånd...

läs mer

Bygget av Sälla 2 sommaren 2013

Den nya bron och vägen som leder till kraftverket är färdigställd. Svante Söderberg jobbar vid Sälla fiskodling som ligger intill kraftverket. Inloppet. Här ska Skellefteälvens vatten från Sälla passera via kraftverket ut i Tjårvesjåkkå och vidare ner mot Uddjaure....

läs mer