Vatten & avlopp

Bidrag utgår med 15 % av kostnaden vid nyinstallation , upprustning och anpassning till miljölagar och förordningar. Maximalt bidrag är 3 000 kronor. Åtgärden ska vara godkänd av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Nytt bidrag kan utgå efter 10 år....

Plogersättning

Plogning/vinterunderhåll av enskildväg. Ersättning utgår till delägare som är fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten, för vinterunderhåll (plogning) av tillfartsvägar 200 – 1000meter, med upp till 15% av Svevia ABs genomsnittspriser (fn är...

Fiber och bredband samt elektrifiering

Anslutning fiber/bredband samt fast mobilt bredband. Ersättning för anslutning utgår med 30% av kostnaden, dock högst 3000kr per delägarfastighet där delägaren är fast boende och mantalsskriven på mantalsfastigheten. El-bidrag För fastigheter som tidigare ej erhållit...

Övriga bidrag

Bidrag till exempelvis föreningsverksamhet, drogförebyggande arbete och byagårdar begränsas till en årlig ram på totalt 50 000 kronor i budgeten för Arjeplogs skogsallmänning. Bidragsansökningarna prövas och bedöms från fall till fall av styrelsen. Riktlinjerna för...