Bidrag utgår med 15 % av kostnaden.
Maximalt bidrag är 5 000 kronor.
Åtgärden ska vara godkänd av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Nytt bidrag kan utgå efter 10 år.