Bidrag utgår med 15 % av kostnaden vid nyinstallation , upprustning och anpassning till miljölagar och förordningar.
Maximalt bidrag är 3 000 kronor.
Åtgärden ska vara godkänd av kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Nytt bidrag kan utgå efter 10 år.