Anslutning fiber och bredband.
Ersättning utgår med 3000kr per delägarfastighet där delägaren är fast boende och mantalsskriven på mantalsfastigheten.

El-bidrag
För fastigheter som tidigare ej erhållit bidrag för anslutning eller tidigare varit ansluten till elnätet, utgår bidrag med 4 000 kronor.