Plogning/vinterunderhåll av enskildväg.
Ersättning utgår till delägare som är fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten, för vinterunderhåll (plogning) av tillfartsvägar 200 – 1000meter, med upp till 15% av Svevia ABs genomsnittspriser (fn är genomsnittspriset 390kr/tur) för vinterunderhåll av tillfartsvägar.

Finns det fler bofasta delägare efter betalas ersättningen ut till den delägare som är fast boende samt mantalsskriven (på delägarfastigheten) och bor längst från plogad väg. Fastighetsägaren ansvarar själv för att kontakta entreprenör för att utföra plogningen eller utför själv plogningen. Vid eget arbete ska mängd/antal turer och kostnad redovisas skriftligt till förvaltningen.

Regelverket är liknande kommunens reglemente för vinterväghållning av tillfartsvägar.
Ersättning utgår INTE till vägsamfälligheter!