Mål för ersättningen

1. Ersättningen ska främja anläggning och upprustning av vägar som är ändamålsenliga för modernt skogsbruk, dvs vägen ska hålla en geometri som klarar transporter med fullstora lastbilsekipage samt hålla en bärighet för virkestransporter året runt med undantag för tjällossning och regnperioder. Det motsvara Skogsstyrelsens vägklass 3C eller bättre, samt 4c – 4D.

2. Ersättningen ska bara utbetalas till den del av båtnaden som kan hänföras till jord- och skogsbruk. Som exempel kan det finnas fritidsbebyggelse, fast boende, grustäkter etc som betjänas av vägen men den båtnaden är inte underlag för bidrag. Vid tveksamhet är det upp till Allmänningens styrelse att avgöra båtnaden.

3. Varje väg kan inte erhålla högre bidrag (inkluderat både anläggning och projektering) än 100 000kr / väg.

 

Ersättning för anläggning av skogsbilväg klass 3C:
För anläggning och projektering av skogsbilväg som håller vägklass 3C eller bättre utgår ersättning om 18kr/meter.

Ersättning för anläggning av skogsbilväg 4D – 4D:
För anläggning och projektering av skogsbilvägar som håller vägklass 4C – 4D utgår ersättning om 15kr/meter.

Övrig information och riktlinjer för skogsbilvägar:
* Ersättning utbetalas bara till den del av båtnaden som kan hänföras till jord- och skogsbruk. Om fritidsbebyggelse, fast boende, grustäkter etc betjänas av vägen ska den båtnaden avräknas och utgör inte underlag för ersättning. Vid tveksamhet är det upp till Allmänningsstyrelsen att avgöra båtnaden.
* Vägar som berör flera fastigheter ska ha en skriftlig överenskommelse om fördelning av kostnader mellan fastigheterna (dvs båtnadsberäkning).
* Kartor och förteckning över berörda fastigheter (med fastighetsbeteckning) ska biläggas ansökan.
* Samtliga vägprojekt ska besiktigas av Allmänningens personal eller därav utsedd person innan ersättning utbetalas.
* Ersättning utbetalas endast till fysisk delägare – inte samfällighet eller liknande.
Bidragsbegränsning gäller med högst 100 000kr / väg.

Ersättning för upprustning av Skogsbilvägar

Grusning: 1200kr/km

Hyvling: 600kr/km

Slyröjning: Båda sidor av vägen, max var fjärde år. 200kr/km

Dikning/kantskärning: 600kr/km

Byte av vägtrumma: 600kr/st

Dessa åtgärder inkluderas i den högsta ersättningen om totalt 100 000kr/väg.

För den årsvisa utförda skogsvården och upprustningen av skogsbilvägar, begränsas ersättningen till max 100 000kr/år per bruksenhet.