För den årsvis utförda skogsvården begränsas bidraget till maximalt 100 000 kronor per fastighet och år.
Bidraget utbetalas efter uppvisande av betald faktura. När det gäller hyggesrensning och röjning ska anmälan göras till Allmänningskontoret för besiktning och godkännande av åtgärderna innan utbetalning kan ske. Ersättning kan sökas för innevarande år då skogsvårdsåtgärderna/avverkningen är utförd, eller nästkommande kalender år.

Önskas mer information hänvisas till Allmänningskontoret.

Ersättning för skogsvårdsåtgärder:

Röjning: 1 000 kr/ha
Hyggesrensning och underröjning: 240 kr/ha
Markberedning/Hyggesbränning: 900kr/ha
Plantering: 1,05 kr/plant enligt debiterat plantinköp
Frösådd: 30 % av debiterad frökostnad
Avverkning: 1,20kr/m3fub, till självverksamma och för virke som uttas ur egen fastighet. Utbetalning sker efter inlämnande av mätbesked från SDC som verifierar virkesuttaget från fastigheten.
Dikning: Ersättning för dikning 3kr/meter, under förutsättning att åtgärden godkänts av Länsstyrelsen eller den myndighet som svarar för tillståndsgivning.
Skogsgödsling: 600kr/ha, mot uppvisad faktura och kartunderlag på området.

Skogsbruksplan på delägarfastighet: 30 kr/ha för produktivskogsmark. Planen måste uppfylla kraven Grön skogsbruksplan. Den upprättade planen skall uppvisas för på Allmänningskontoret.

Motorsågskörkort:
Ersättning utgår till allmänningsdelägare med 30 % på betald fakturerad kostnad för kursavgift gällande för motorsågs- och röjsågskörkort.