Här nedan anges vad du som delägare kan erhålla för ersättningar och bidrag samt vilka uppgifter som du ska bifoga din ansökan.

Nu gällande bidragsnormer för allmänningsdelägare är fastställda av stämman 202-06-30 och gäller från 2021-06-30.

Här finner du alla bidrag: Bidragsnormer brödtext 2021

Generella bestämmelser:
Ersättningar och bidrag till jord- och skogsbruk utgår endast till fastigheter där styrkt delaktighet i allmänningsskogen föreligger, och får nyttjas endast till sådan fastighet. Bidrag till mervärdesskatt utgår ej. Bidrag utgår med högst 100 000kr/år för skogsbruk och högst 100 000kr/år för jordbruk.

Ansökan ska innehålla följande: VIKTIGT!
Kopia på faktura
Kopia på kvitto/betalning. Kassakvitto som inte tydligt specificerar inköpets art och antal ska kompletteras med förtydligande och specificerat underlag.
Fastighetsbeteckning ska alltid anges (och i vissa fall karta som visar var skogsåtgärden, avverkningen, vägen o dyl) är utförd samt kvantitet (ha, meter mm).
Ägarens/ägarnas/ställföreträdarens namn, personnummer, telefonnummer och adress.
Kontonummer/Bank- eller postgironummer.

Utbetalning sker under månaderna mars, juni, september och december. Samtliga ansökningar ska vara förvaltningen tillhanda senast den 15:e innevarande utbetalningsmånad för att komma med i handläggningen. Ex. Ansökan inlämnas 15/3 utbetalas i mars månad, ansökan inlämnad 16/3 utbetalas i juni månad.

Det är fastighetsägarens SKYLDIGHET att säkerställa att samtliga uppgifter lämnas till förvaltningen.

Fastigheter med tre eller fler delägare är skyldig att ha ställföreträdare. Lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Registrering av ställföreträdare sker via Lantmäteriets inskrivningsenhet. Då registreringen är klar hos Lantmäteriet SKA kopia skickas till Allmänningsskogarnas förvaltning.

Avkastningen från Arjeplogs Allmänningsskogars verksamhet går tillbaka till bygden och till delägarna i form av både utdelning och bidrag. Detta har under årens lopp haft stor betydelse för samhällsutvecklingen.

Under första hälften av 1900-talet bidrog Arjeplogs Allmänningsskogar till exempelvis fattigvård och lön till polisen. Stora summor pengar satsades på utbyggnad av elnätet i kommunen.

Arjeplogs Allmänningar har även lämnat ekonomiskt stöd till exempelvis Silvermuseets forskningsinstitut och till byggandet av gravkapellet.

För mer information och begäran/ansökan om bidrag, var vänlig kontakta förvaltningskontoret på Lugnetvägen 3 i Arjeplog.

GDPR – trygg hantering av dina personuppgifter. Här nedan kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter. personuppg – kunder