Plogbidrag utgår till fast boende och mantalsskriven på delägarfastigheten, för vinterunderhåll (plogning) av tillfartsväg 200 – 1000 meter.

Plogbidrag utgår med högst 15% av Svevia ABs genomsnittspriser (fn är genomsnittspriset 390kr/tur) för vinterunderhåll av tillfartsvägar.

Finns fler bofasta delägare efter vägen betalas bidraget ut till den som är fast boende och mantalsskriven (på delägarfastighet) samt bor längst från plogad väg.
Fastighetsägaren ansvarar själv för att kontakta entreprenör eller utför själv plogning. Vid eget arbete ska mängd och uppskattad kostnad redovisas skriftligt.

Regelverket är liknande kommunens reglemente för vinterväghållning av tillfartsvägar.

Bidraget gäller INTE vägsamfälligheter.